Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

De webshop “De Druïdenwinkel” wordt beheerd door New Order of Druids vzw. Het correspondentieadres is Oudestraat 109, 2610 Wilrijk (België), en webshop@druidcircle.net. Het ondernemings- en BTW-nummer is: BE 0881.581.134


Artikel 1: Algemene bepalingen

De webshop, oftewel e-commerce website van De Druïdenwinkel, met gegevens zoals vernoemd hierboven, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van De Druïdenwinkel moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Druïdenwinkel aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Aangezien New Order of Druids vzw onder het stelsel valt van een kleine vzw met vrijstelling BTW, wordt er geen BTW aangerekend en zullen facturen aldus eveneens nul  EURO in BTW vermelden.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Druïdenwinkel niet. De Druïdenwinkel is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Druïdenwinkel is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

In voorkomend geval kunnen kleine details van het product, zoals de kleur, het gewicht en/of formaat, afwijken van de getoonde afbeeldingen, vanwege beeldscherm- of printerinstellingen, of omdat handgemaakte producten niet altijd exact identiek kunnen zijn. Afbeeldingen en illustraties zijn aldus indicatief, en zowel deze afwijkingen als verbeteringen en/of modelwijzigingen zijn voorbehouden aan De Druïdenwinkel.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Druïdenwinkel. De Druïdenwinkel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

De procedure om via De Druïdenwinkel online aan te kopen houdt in dat de Klant, al dan niet na het aanmaken van of inloggen tot uw persoonlijke klantenaccount, aanduidt welke producten deze wenst aan te kopen, in welke hoeveelheden, en desgevallend in welke kleur, maat of andere specifieke bepalingen. Nadat de Klant al uw gewenste artikelen op deze manier in uw winkelmandje heeft geplaatst, zal een automatische berekening worden gemaakt van de verzendkosten, alsook de verschillende verzendingsmogelijkheden en hun prijzen. De Klant dient zijn of haar factuur- en leveringsadres op te geven, alsook welke verzendoptie deze verkiest, en welke betaalwijze deze zal gebruiken.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via Paypal-account
 • via kredietkaart (met Paypal als betaalplatform), alsook eventuele andere betaalmogelijkheden die via Paypal beschikbaar zijn
 • via overschrijving op rekeningnummer: BE11 7795 9399 0648

De Druïdenwinkel is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Nadat de Klant zijn of haar bestelling geplaatst heeft, en De Druïdenwinkel de betaling hiervoor ontvangen heeft, zal De Druïdenwinkel de bestelde producten zo spoedig mogelijk klaarmaken voor verzending, en verzenden naar de door de Klant opgegeven naam en adres.

Indien één of meerdere bestelde producten tijdelijk of permanent niet beschikbaar zijn, zal De Druïdenwinkel de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. In dat geval behoudt de Klant het recht om geheel of gedeeltelijk van diens bestelling af te zien. In dat geval zal De Druïdenwinkel binnen uiterlijk 14 kalenderdagen een terugbetaling zonder interest van de niet-geleverde en/of niet-leverbare producten doen. Indien van toepassing, zullen de verzendkosten dan eveneens worden aangepast en het verschil zal eveneens binnen dezelfde termijn worden terugbetaald zonder interest.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Indien dit niet mogelijk is, zal De Druïdenwinkel de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Doorgaans worden niet-gepersonaliseerde bestellingen van de Klant in de meeste gevallen door De Druïdenwinkel verzonden binnen een termijn van 6 werkdagen (exclusief de termijn nodig voor de verzendfirma om de bestelling bij de Klant te leveren). Gepersonaliseerde bestellingen worden in de meeste gevallen verzonden binnen een termijn van 14 werkdagen.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden standaard geleverd in België, maar kunnen eveneens worden geleverd in alle landen van de Europese Unie (mits bijkomende verzendkosten). Leveringen buiten de Europese Unie kunnen desgevallend ook mogelijk zijn, doch dient de Klant hiervoor eerst contact op te nemen met De Druïdenwinkel.

De levering gebeurt standaard door b-post. De verzendkosten hangen af van de omvang en het gewicht van het pakket of de pakketten, al naargelang de door de Klant bestelde producten. Deze kosten worden bij de bestelproducedure bekend gemaakt nog voor de bestelling door de Klant wordt bevestigd. Een overzicht van de verzendkosten wordt eveneens op de website weergegeven onder “Verzenden & Retourneren”.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan De Druïdenwinkel.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de De Druïdenwinkel was geboden.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van De Druïdenwinkel.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Druïdenwinkel te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij De Druïdenwinkel.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.                      

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant De Druïdenwinkel via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Deze dient te worden gestuurd aan webshop@druidcircle.net of aan New Order of Druids vzw, Oudestraat 109, 2610 Wilrijk (België). De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan De Druïdenwinkel heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan New Order of Druids vzw, Oudestraat 109, 2610 Wilrijk (België).  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De Klant is bijgevolg zelf verantwoordelijk om deze goederen terug te bezorgen en dit op eigen risico.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Druïdenwinkel zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst."

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal De Druïdenwinkel alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat De Druïdenwinkel op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan De Druïdenwinkel wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De standaard leveringskosten worden door De Druïdenwinkel enkel terugbetaald wanneer de Klant de overeenkomst herroept voor de volledige bestelling. Wanneer de Klant dit doet voor enkel een gedeelte van de bestelling, worden de leveringskosten niet terugbetaald.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door De Druïdenwinkel geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De Druïdenwinkel betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
 • het personaliseren van een product;
 • de levering volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

zoals bv. op maat gemaakte handfastingkoorden en daaraan bevestigde toebehoren zoals koordstoppers.


Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met De Druïdenwinkel op webshop@druidcircle.net en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan De Druïdenwinkel.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant De Druïdenwinkel zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Op alle verkochte goederen geldt de wettelijke garantie van 2 jaar (24 maanden). Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


Artikel 9: Aansprakelijkheid

De Druïdenwinkel en New Order of Druids vzw kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële, fysieke, financiële of andere schade geleden door incorrect gebruik van de goederen, of goederen die alsnog gebruikt werden nadat schade of defecten zich hadden gemanifesteerd. De goederen verkocht door De Druïdenwinkel zijn niet geschikt voor kleine kinderen, en kan aldus niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen wanneer kinderen deze goederen alsnog gebruiken, met of zonder ouderlijke supervisie.


Artikel 10: Overmacht

De Druïdenwinkel is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van diens verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten diens wil om, waaronder maar niet beperkt tot tekorten aan grondstoffen, energie of transport, vertragingen in de transport, stakingen of andere werkonderbrekingen, die invloed hebben op De Druïdenwinkel, diens leveranciers en de door hem gebruikte transportdiensten, ook indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.


Artikel 11: Klantendienst

De klantendienst van De Druïdenwinkel is bereikbaar via e-mail op webshop@druidcircle.net of per post op het volgende adres: New Order of Druids vzw, Oudestraat 109, 2610 Wilrijk (België). Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 12: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover De Druïdenwinkel beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt De Druïdenwinkel zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 13: Privacy en cookies

De verantwoordelijke voor de verwerking, New Order of Druids vzw, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, De Druïdenwinkel heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

De geldende uitgebreide Algemene Voorwaarden met betrekking tot Privacy en Cookies vindt u terug op de pagina “Privacy Policy”.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan New Order of Druids vzw, Oudestraat 109, 2610 Wilrijk (België) of webshop@druidcircle.net, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.


Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door De Druïdenwinkel om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 15: Wijziging voorwaarden

De Druïdenwinkel behoudt zich het recht om ten allen tijde en zonder verwittiging de Algemene Voorwaarden en Privacy Policy te wijzigen.

Deze Voorwaarden worden in voorkomend geval aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Druïdenwinkel. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 16: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
 

Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan:

New Order of Druids
Oudestraat 109
2610 Wilrijk
België

E-mail: webshop@druidcircle.net


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):


Besteld op (*)/Ontvangen op (*):


Naam/Namen consument(en) :


Adres consument(en) :


Handtekening van consument(en) in geval van schriftelijke melding:


Datum :


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 


Webwinkel Informatie:
 •  De Druïdenwinkel
 •  webshop@druidcircle.net
 •  BTW Nummer: BE 0881 581 134
 • RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen


 
Betaalmogelijkheden:New Order of Druids op Sociale Media:

   
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN